Om Villervalla

Verksamhet

Målet med vår verksamhet är att skapa trygghet och glädje som i sin tur väcker nyfikenhet och starten på ett livslångt lärande. Vi utgår från det kompetenta barnet vars intresse och behov speglas i verksamheten.

Vi pedagoger är närvarande och medforskande i barnens aktiviteter för att skapa trygghet och vidareutveckla deras lärande. Miljön utformas så att barnen blir inspirerade till att utforska den och lära tillsammans med andra barn och pedagoger.

Vår verksamhet präglas av en öppen och tillåtande miljö, där alla barn, föräldrar och pedagoger känner sig sedda, hörda och respekterade. Allas åsikter och känslor har lika mycket värde. Målet är att alla barn och vuxna ska känna sig trygga och trivas på förskolan.

Var mot andra som du vill att de ska vara mot dig.

Skollagen och Läroplanens strävansmål (Lpfö98, rev 2010) är levande dokument och utgör grunden i vår verksamhet.